Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus Latvijas Universitātes rīcībā. Latvijas Universitāte apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Metu konkursa “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Metu konkursa “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība” ietvaros.