J: Vai esošo Akadēmiskā centra un plānoto Rakstu mājas teritorijas labiekārtojumu drīkst izmainīt un pielāgot jaunā meta nepieciešamībai?
A: Esošo Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra (turpmāk LU AC) un plānoto Rakstu mājas teritorijas labiekārtojumu drīkst izmainīt un pielāgot jaunā meta nepieciešamībai
J: Ņemot vērā, ka Tehnoloģiju mājas projekts izstrādāts 2007 gadā, un ēkā izvietojamās tehnoloģijas visdrīzāk ir attīstījušā un pieprasīs citas dimensijas, vai meta ietvaros nebūtu loģiski mainīt esošā projekta būvapjomus?
A: LU AC Teholoģiju mājas projekts būs jāzīmē no jauna, līdz ar to apjomus var mainīt. Pēc LU AC teritorijas plānojuma attīstības, t.sk., Sporta mājas metu Konkursa plānots atsevišķs metu konkurss Tehnoloģiju mājai. Šajā Metu Konkursā svarīgi ieskicēt perspektīvās Tehnoloģiju mājas novietojumu LU AC teritorijā un apjomu.
J: Pamatojoties uz mums pieejamo informāciju, neredzam ka konkurss tika izziņots pirms 02.08, taču oficiālais konkursa izziņošanas minēts 19.07. Lai sekmētu kvalitatīvu konkursa pieteikumu lūdzam pagarināt konkursa pirmās kārtas iesniegšanas termiņu par mēnesi (līdz 19. oktobrim).
A: LU AC teritorijas plānojuma attīstības Konkurss tika izsludināts EISā š.g. 19. jūlijā. Atsaucoties uz Jūsu ierosinājumu, LU vadība atbalsta Metu konkursa iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 7. oktobrim.
J: Vai jūs varētu precizēt, vai Ukrainas arhitektiem ir tiesības piedalīties metu konkursā?
A: LU AS teritorijas plānojuma attīstības Konkurss ir atklāts konkurss, tāpēc Ukrainas arhitektiem ir tiesības piedalīties metu konkursā.
Saskaņā ar Konkursa Nolikuma punktu 9.3.2.: „Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja Metu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), kas veiks projektēšanas darbus.”
J: Vai ir nepieciešama kāda iepriekšēja kvalifikācija vai visi vajadzīgie dokumenti, ieskaitot atsauksmes par uzņēmumu, u.tml. var iesniegt 19.09.2022 kopā ar meta priekšlikumu?
A: Saskaņā ar Metu konkursa Nolikuma 6.1.2. punktu, Meta konkursa piedāvājums 1. kārtai sastāv no trīs daļām:

„Pirmā daļa: Mets, kas raksturo idejas koncepciju, atbilstoši Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām…

Otrā daļa: Ieinteresētā Konkursa dalībnieka pieteikums dalībai Konkursā un kvalifikācijas apraksts (sagatavo atbilstoši Nolikuma 3., 4., 5. pielikumam).
Trešā daļa: Devīze (burtu un ciparu kopa) atšifrējama brīvā formā, kas ietver ziņas par autoru(-iem), (sagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam).“
J: Vai kaut kur ir publicēts citu iespējamo dalībnieku jautājumu saraksts un atbildes uz tiem?
A: Uzdotie jautājumi un LU sniegtās atbildes tiek publicētas Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/71474 un LU AC Metu konkursa mājas lapā https://lu.metukonkurss.lv/
J: Kur ir jāiesniedz dokumenti? Vai pa pastu uz faktisko adresi jānosūta eksemplārs papīra formātā? Vai jāaugšupielādē, izmantojot e-platformu? Vai abos veidos?
A: Saskaņā ar Metu konkursa Nolikuma 2.10.1. punktu: „Konkursa 1. kārta – Mets minimālā sastāvā atbilstoši 6. punktā noteiktajam, Meta iesniegšana Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram Rīgā, Torņa ielā 11
Meta iesniegšanas formāts ir:
1) A1 izmēra planšetes,
2) elektroniskā formātā ierakstīts Mets zibatmiņā.
Meta sastāvs Metu konkursa 1. kārtai norādīts Nolikuma 6.1.1. punktā.
J: Vai ir jānoskenē visu speciālistu CV un diplomi?
A: Saskaņā ar Metu konkursa Nolikuma 9.1. punktu: “Konkursa dalībnieku profesionālās kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Konkursa dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties un iesniegt Metu Konkursa 2. kārtā, lai iegūtu tiesības slēgt Iepirkuma līgumu. Konkursa dalībnieks apzinās, ka jebkura pieteikumā vai kvalifikācijas dokumentos iekļautā informācija, kas ir pretrunā ar Konkursa nolikumu, var būt par iemeslu pieteikuma noraidīšanai.“
Kvalifikācijas prasības norādītas Nolikuma 9.3. un 9.4.3. punktos, attiecīgi Jums ir jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina Jūsu profesionālo kvalifikāciju:
“Par personu, kura ir reģistrēta ārvalstīs, jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina Ieinteresētā Konkursa dalībnieka tiesības veikt projektēšanas darbus.”
J: Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai apstiprinātu atsauksmes par sabiedrisko ēku? Vai tie ir jāiesniedz kopā ar meta priekšlikumu?
A: Atsauce par pieredzi „vismaz viena pēc nozīmes līdzīga Meta vai būvprojekta (ne mazāk kā 7 000 m² platībā) izstrādē un ainavu arhitektūrā un transporta infrastruktūras izveides risinājumos vismaz vienā Metā vai būvprojektā ar pilsētvides attīstības koncepciju un teritorijas labiekārtojumu (ne mazāk kā 15 000 m² platībā)” jānorāda Nolikuma 4. pielikuma veidnē.
Pieredzi apliecinošam būvprojektam ir jābūt pilnībā izstrādātam, saskaņotam un akceptētam būvvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai citā ārvalstu kompetentā institūcijā.
J: Vai ir kādas "kredīta izziņu" veidlapas no citiem uzņēmumiem vai kopuzņēmuma konsorcija ar 2 dalībniekiem?
A: Ja Konkursa dalībnieks iesniedz piedāvājumu kā personu apvienība, tad jāpievieno personu apvienības dalībnieku vienošanās vai nodomu protokols, apliecinot:
1. gatavību sadarboties Meta izstrādē;
2. gatavību sadarboties Iepirkuma līguma izpildē, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Sarunu procedūrā.
J: Ko jūs saprotat ar metu konkursa posmu?
A: Būvprojekts minimālā sastāvā - nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai, kas ietver arī darbu ar klientu, lai akceptētu ieceri iesniegšanai skaņojošajās institūcijās.
J: Vai tas var būt pasūtītāja vai citā arhitektūras konkursā apstiprināts publiskās ēkas koncepcijas projekts? Piem., starptautiskā konkursā godalgots mets ar ģenerālplānu lielākai teritorijai? Vai tiek ņemts vērā objekts, kas ir lielāks par 7000 m²?
A: Pieredzi apliecinošam būvprojektam ir jābūt pilnībā izstrādātam, saskaņotam un akceptētam būvvaldē (vai skaņojošajā institūcijā) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai citā ārvalstu kompetentā institūcijā. Atbilstošu parametru godalgots risinājums starptautiskā konkursā ir pielīdzināms publiskas ēkas risinājumam vai publiskās teritorijas labiekārtojumam.
J: Lūgums konkursa dalībniekiem darīt pieejamus esošo un jau uzbūvēto ēku ģenerālplānus dwg formātā
A: Topogrāfija ( Ģenerālplāns ) ar esošajām ēkām pieejams 7. pielikumā, 3. mapē. Ja nepieciešams varam pievienot ģenerālplāna daļu ar būvniecības stadijā esošo Rakstu māju.
Pievienotais fails
J: Lūgums precizēt tehnoloģiju mājas programmu - cik lielai platībai jāatrodas pirmajā stāvā bez iespējas izvietot telpas augstākos stāvos?
A: Tehnoloģiju mājas bunkuru apjomus - platību un augstumu skatīt iepriekš izstrādātajā Ciklatrona MBP, AR 3 "Ciklatrona komplekss" 1-4 telpas un 165 "Transportēšanas sistēmas telpa", ieskaitot sienu apjomus.
J: Vai konkursa dalībnieki var piedāvāt alternatīvus risinājumus esošajai un Rakstu mājai plānotajai auto novietnei?
A: Metu konkursa dalībnieki var piedāvāt alternatīvus risinājumus visām teritorijas auto novietnēm, skatīt Metu konkursa Bukletu, punktu 6.2.
J: Vai LU akadēmiskais centrs plāno nākotnē attīstīties ārpus konkursā norādītajām funkcijām? T.i. - vai jāparedz iespēja papildus apjomiem turpmākai attīstībai bez konkursa programmā norādītajiem?
A: LU AC teritorijā papildus jau īstenotām un realizācijā esošajām ēkām Projektēšanas programmā ir uzskaitītās perspektīvā plānotās ēkas – Tehnoloģiju māja, Veselības māja, Sporta māja, Studentu un viesu māja, kā arī Auto novietnes. Ņemot vērā, ka LU AC, atbilstoši LU attīstības plāniem koncentrēs lielāko daļu LU studiju un zinātnes infrastruktūru vienuviet, kas nozīmē lielu apmeklētāju plūsmu, Metu konkursa ietvaros var paredzēt vietu dažādiem sabiedrībai nozīmīgiem atbalsta pakalpojumiem un/vai citiem vides objektiem.
J: Vai autonovietnēm var paredzēt savu ēku?
A: Izstrādājot auto novietņu mājas apjomu izvērtēt tās ilgtspēju teritorijā, iespēju nākotnē to pārbūvēt citai funkcijai, novietot zem uzbēruma, vai zem Akadēmiskā laukuma. Var izskatīt iespēju izvietot stāvvietas arī ēku būvapjomos, neveidojot pazemes autovietnes.
J: Žūrijas komisijas ziņojumā starp komentāriem par autonovietnēm, minēts princips izvietot "autonovietnes zem uzbēruma"(sk. ziņojuma 1. sadaļas 4. rindkopu) Vai šajā gadījumā ir domāts Rail Baltic uzbērums? Vai ir pieļaujams izvietot autonovietnes Rail Baltic uzbērumā?
A: Autonovietnes nav pieļaujams izvietot zem Rail Baltic uzbēruma - ziņojumā autonovietnes zem uzbēruma domātas Konkursa objekta teritorijā (veidojot akadēmisko laukumu pie Dabas mājas skatīt pielikumā - "5_6_8_LU AC_labiekārtojuma_vadlīniju_labojums_Sestais_Stils" - esošās uzbūvētā ēkas Dabas māja un Zinātņu māja ir ar izbūvētām galvenajām ieejām 2.stāva līmenī no pielikumā noradītā akadēmiskā laukuma puses.)
J: Žūrija rekomendācijās aicina sadalīt sporta māju un tehnoloģiju-veselības māju vairākos apjomos. Lūdzam precizēt no pasūtītāja puses, kādām funkcijām būtu jāsaglabājas tiešā tuvumā, piemēram, vai komandu sportiem ir jābūt vienā apjomā ar trenažieru zāli? Vai LU sporta kluba telpu grupas un biroju telpas citiem klubiem (administratīvās funkcijas) nepieciešams izvietot tiešā tuvumā kādai citai telpu grupai?
A: Par Sporta māju - funkcionāli visi bloki ir savienoti tā, lai var pārvietoties no viena uz otru pa iekštelpām. Komandu sporta zālēm (ABC) apjomi var būt atsevišķi no trenažieru zāles - tomēr A un B zālēm pievienotās ģērbtuves pa kurām sportisti, it īpaši "mājas" komandas, paši no savām ģērbtuvēm dosies arī uz trenažieru zāli, neizmantojot tieši trenažieru zālei paredzētās ģērbtuves. Tāpēc funkcionāli trenažieru zālei jābūt ērti sasniedzamai no komandu sporta ģērbtuvju blokiem (nešķērsojot galvenos koplietošanas ceļus).

Par administratīvajām un ofisu telpām - Nē tikai apspriežu zāli izmantos arī intervijām ar sportistiem, tāpēc tai ir jāparedz funkcionālā saikne ar pārējām zonām.

Saiknes starp citām funkcionālajām zonām:
Baseina zonas garderobe - baseinu zonas reģistratūra (var būt arī 1 uz visām ēkas funkc. zonām.
Baseinu zonas ģērbtuves savienotas ar :
• lielais baseins
• peldētapmācību baseins
• spa zona un termālais komplekss
• bērnu rotaļu baseins
• vides ietekmju laboratorija
Komandu sporta zāļu ģērbtuves - ABC zāles ar noliktavām un skatītāju vietām, katra zāle var būt atsevišķa telpa (katrai zālei aptuvenais pievienojamo ģērbtuvju skaits un ietilpība norādīta tabulā pie komandu ģērbtuvēm) - komandu ģērbtuves (mājas) A un B zālei - trenažieru zāle - pēc iespējas īsā ceļā. No mājas un viesu komandu ģērbtuvēm ir tiešā izeja uz komandu sporta zālēm AB.

Trenažieru zāles ģērbtuves
• trenažieru zāle ar savienota taisnu skrejceļu 110m, kas integrēts ēkā - tas varētu šķērsot vairākas komandu zāles (kā piemēram balkonā vai kā citādi izvietots, ar noliktavu un treneru telpu. AB mājas komandu sportisti dosies uz trenažieru zāli pirms vai pēc sava treniņa un izmantos savas ģērbtuves.
• aerobikas zāles AB un deju zāle - var nebūt tieši savienotas ar trenažieru zāles ģērbtuvēm, bet ar ērtu piekļuvi tām.
Sporta laboratorija - no tās tiks pārnestas sportistu testēšanas iekārtas pa visu sporta māju - šai ir funkcionālā sasaiste arī ar fizioterapijas un medicīnas kabinetiem. Labi ja tā arī atrodas tuvu kādai no komandu sporta zālēm.

Ēdnīca - kafejnīca - savienota vai tuvu SPA zonu - tā lai var apkalpot gan slapjo, gan sauso zonu.
Dažādām funkcijām būtu jānodrošina savstarpēja vizuālā saikne - piem. lai apmeklētājs kurš atnācis mācīties peldēt - var redzēt, kā profesionāli peld lielajā baseinā, vai no basketbola zāles var redzēt aerobiku utml.

Baseinu zonu uz trenažieru zāli paredzēt ar plašiem logiem - lai var redzēt arī no ārpuses.

Par Tehnoloģiju un Veselības māju:
Ēkas funkcionāli var tikt veidotas gan kā 1 kopīgs apjoms, gan 2 atsevišķi - tehnoloģiju māja funkcionāli paredzēta zinātnei un tās komercializācijai, savukārt Veselības māja - veselības pakalpojumu sniegšanai.
Šīm ēkām saistītā funkcija ir radiācijas daļa - visas telpas (bunkuri), kuras dēļ tehnoloģiskajām iekārtām nevar atrasties virs jebkuras citas telpas.
Ciklatronā - tiek apstrādāti materiāli pētniecībai utml, kas ir vairāk tehnoloģiju mājas funkcija, taču tos izmantos arī veselības mājā. Ēku sasaiste jāveido tieši radiācijas nodaļā.
Jāņem vērā tas, ka arī bez pašas ciklatrona bunkura daļas ēkām būtu jāfunkcionē, jo pastāv iespēja, ka to izbūvēs vēlāk.
Tehnoloģiju mājas Radiācijas-sterilizācijas nodaļai nepieciešama ļoti laba sasaiste ar transporta piekļuvi - šeit tiks piegādāti dažādi materiāli sterilizācijai no pilsētas un arī no veselības mājas funkcijām, piemēram, operācijas instrumentu sterilizācijai.
Visas radiācijas iekārtu telpas paredzēt bez pagraba. Virs ciklatrona un radiācijas sterilizācijas bunkuriem neparedzēt telpas - šeit var būt apzaļumoti arī ekspluatējami jumti.
J: Lai akadēmiskā centra apbūvi veidotu loģiskāku, un veiksmīgāk saplānotu būtu vērtīgi zināt ēku būvniecības stadijas. Vai pasūtītājam ir zināms laika grafiks, kuras ēkas paredzēts attīstīt tuvākā nākotnē, kuras tālākā?
A: Secība šobrīd plānota sekojoši - ēku pabeigšanas laiks:
Sporta māja 2026
Studentu un viesu māja 2027
Veselības māja 2027
Tehnoloģiju māja - visilgākais process 2029
tomēr lai veiksmīgāk pabeigtu jau iesākto Rakstu māju un uzsāktu Sporta mājas būvniecību ļoti svarīgi ir nodrošināt teritorijā kompleksu autostāvvietu risinājumu.
J: Līdz kuram datumam drīkst uzdot jautājumus?
A: Līdz 10.01.2023.
J: Vai ir zināms apkārt plānotās infrastruktūras būvniecības laika grafiks? Vai ir zināma secība kādā infrastruktūra tiks izbūvēta? (Rail Baltica trase, Raņķa dambja un Vienības gatves savienojums, aplis Jelgavas un Vienības gatves krustojumā, Buru ielas pagarinājums)
A: Nav zināms
J: Vai ir iespējams mainīt gājēju un velo tuneļa,kas savieno Akmeņu ielu ar LU AC, atrašanās vietu?
A: Nav iespējams mainīt atrašanās vietu

J: Konkursa nolikumā ir prasība apbūves apjomus montēt 15 skatu perspektīvēs. Šis ir liels fotomontāžas darbs priekš metu konkursa. Vai pēc autoru ieskata būtu iespējams šos skatus samazināt uz 5?
A: Saskaņā ar LU AC konkursa pielikumu dokumentācijas mapi 6_FOTOMONTĀŽA, kurā atspoguļotas Rīgas pilsētas attīstības departamenta prasības, Jums ir jāizstrādā 10 fotomontāšas
J: Vai jūs, lūdzu, varētu apstiprināt derīgo tuneļa un ceļu atrašanās vietu, kas tiek ievērota konkursa vērtēšanas laikā. Valodu atšķirību dēļ pirms galīgās iesniegšanas mēs vēlamies būt 100% pārliecināti, ka tam jābūt balstītam uz satiksmes un dzelzceļa dizainu no pielikuma.
“3_2_topografija_ar konkursa izpētes teritorijas robežu” ar diagonālo tuneļu šķērsojumu dzelzceļiem blakus pārceltajai Rail Baltica stacijai un vairs nav atjauninājumu par ceļu/dzelzceļa pārbrauktuvju izkārtojumu
A: RBR apstiprina RBR dizainera projektēto dzelzceļa infrastruktūras un gājēju/velosipēdu tuneļu atrašanās vietu (piem., Raņķa dambja (diagonālais tunelis) ceļa tunelis ar jaunajām pilsētas ielām nav RBR projektētāja pārziņā).

Šī vieta ir pareiza, tā ir paredzēts.
Šis tunelis, kas šķērso mūsu teritoriju pa vidu, ir vecais, ir plānots jauns tunelis, kā parādīts attēlā augstāk. Tas nozīmē, ka uz šīm vecajām tuneļa līnijām mēs nevarēsim uzbūvēt pirmo ēku - mūsu pirmo ēku, kas tiks uzcelta (sporta māja nedrīkst šķērsot šīs līnijas, kamēr pilsēta vēl ir puslīdz apstiprināta jaunā plāna izstrādes procesā
J: Lasot dokumentu "4_4_4_LU_Sporta mājas vajadzības.pdf" tur teikts:
"Spēļu režīms - starptautiskām IFF prasībām atbilstošs Florbola laukums ar 800 skatītāju vietām un iespēju papildus, (pēc nepieciešamības) ievietot vēl 2200 skatītāju vietas".
Lai nodrošinātu iespēju izveitot papildus 2200 vietas (kopā 3000 vietas) ir ievērojami jāpalielina zāles gabarīti - faktiski sanāk, ka tā jātaisa kā arēna. Vai tas ir tā domāts?
A: Spēļu režīms zālē paredzēts ļoti reti - tāpēc uz šādiem gadījumiem paredzēt iespēju "pievienot papildus skatītāju vietas " - ņemot vērā, ka šo sacensību laikā netiek izmantota pilna treniņu režīma laukumu platība (tikai 1 laukums tiek izmantots lielo sacensību laikā), vietai vajadzētu būt pietiekoši ar brīvo treniņu laukuma vietu kurā varētu savietot papildvietas (tās ievietojot zālē tikai uz konkrētu pasākumu), kur kopā ar laukuma konfigurāciju iespējām nepieciešams paredzēt. Skatītāju vietas iespējams izvietot arī balkonos virs zāles. Pēc mūsu aprēķina dotajai kopējai platībai vajadzētu būt pietiekošai ar balkoniem virs drošības zonām un brīvo treniņu laukumu, tāpēc nebūtu vēlams ievērojami palielināt kopējo zāles grīdas laukuma platību, kas norādīta sporta mājas telpu programmā.
Uz sacensību režīmu ir vairāki iespējamie laukumu konfigurāciju varianti, ko var izmantot - piemēram B zāle ar dažādām laukumu izvietojumu iespējām Spēļu režīmam - zilās līnijas, sarkanās līnijas treniņu režīmam ar vienlaicīgi izmantojamiem 2 sporta laukumiem:
J: Rakstu mājas projekta ģenplānā redzams, ka plānots paplašināt esošo autostāvvietu zemesgabala ziemeļu daļā.
Vai šīs autostāvvietas un labiekārtojums tiks izbūvētas līdz ar rakstu mājas būvniecību un kopā nodotas ekspluatācijā? Cik autostāvvietas plānotas rakstu mājai?
A: Šobrīd tā ir plānots, bet šo plānu var mainīt Metu konkursa rezultāts - tomēr jauno projektu būvniecības laikā ir jāspēj nodrošināt kādu risinājumu, lai netraucētu esošo ēku ekspluatācijai, tas attiecas ne tikai uz Rakstu māju, bet arī uz Dabas un Zinātņu māju autostāvvietām. Šobrīd 2 esošajām mājām - Dabas un Zinātņu mājā šobrīd kopā ir 213 vietas, no tām 33 Zinātņu mājas pagrabā. Papildus 500 vietās Konkursa programmā Rakstu mājas 146 autonovietnes jau ir iekļautas. Kopā visai teritorijai ar izbūvētām visām programmā un esošajām mājām (gadījumā ja esošās stāvvietas vai to daļas tiek nojauktas) nepie ciešams ap 750 vietām.
J: Vai skrejceliņš (pozīcija 2.5. tabulā) ar taisnes garumu 110 m ir domās IEKŠTELPĀS vai kā ĀRA elements, kas atrodas blakus Sporta namam?
A: Skrejceliņš ar taisnes garumu 110 m ir domāts iekštelpās.